Manifest del Comitè 1r de Desembre en motiu de l’1 de maig

Els estudis són clars: a l’Estat Espanyol, la taxa d’atur de les persones que conviuen amb el VIH arriba a superar el 50%; i aquesta xifra s’eleva fins a un 63% de les persones que tenen entre 20 i 49 anys, en plena edat productiva.

Fa pocs dies, la Clínica Legal de la Facultat de Dret de la Universitat d’Alcalà presentava el seu últim estudi on recollia els resultats de l’anàlisi de les consultes que arriben a la clínica. De les 216 consultes que van recollir l’any 2016 almenys una tercera part estaven relacionades amb l’accés, el manteniment i les condicions de treball, en l’àmbit públic o privat.

A Catalunya, com a la resta de l’estat espanyol, fa anys que les ONG’s vinculades al VIH/Sida demanem passos efectius a les institucions del país per fer front a les múltiples vulneracions de drets i situacions de discriminació que es produeixen vers les persones amb VIH. Sabem que és en l’àmbit laboral on es troben les principals barreres i obstacles que impedeixen una igualtat i llibertat reals i efectives; i és per aquest motiu que hem de posar especial atenció en la responsabilitat d’institucions i empreses en relació a la promoció i defensa dels drets laborals de totes les persones.

Aquest any comptem amb el compromís de la Direcció General d’Igualtat i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya en el desenvolupament del Pacte Social contra l’estigma i les discriminacions envers el VIH/Sida, al qual els instava l’Acord Nacional per fer front a l’epidèmia del VIH/Sida i a l’estigma relacionat, aprovat pel Parlament de Catalunya el març de 2014.

El Comitè 1r de Desembre – Plataforma Unitària d’ONG-SIDA de Catalunya creiem que aquest pacte ha d’esdevenir una eina efectiva per lluitar contra les discriminacions, també en l’àmbit laboral; i per aquest motiu pensem que és indispensable que es doti dels recursos necessaris i de mecanismes efectius per fer front a qualsevol tipus de discriminació associada al VIH.

Cal abordar el VIH des d’una perspectiva de Drets i, en l’àmbit del treball, és indispensable incorporar la Recomanació 200 de l’OIT a totes les polítiques públiques estatals, autonòmiques i locals; fomentar polítiques d’inserció laboral i permanència al lloc de treball; i com és obvi, respectar l’accés universal als drets fonamentals que estableix el nostre ordenament jurídic.

Des del Comitè, ens sumem a les reivindicacions de la Comissió estatal de VIH i Treball i, a més,

  • Exigimal Govern de la Generalitat l’assoliment del Pacte Social contra l’estigma i la discriminació en el termini d’un any.

 

  • Demanema totes les institucions polítiques transversals de foment de la no-discriminació i la responsabilitat social corporativa en l’àmbit de l’empresa i l’ocupació pública.
  • Reclamem el compromís dels agents socials(sindicats, patronals, col·legis professionals, associacions, organitzacions i moviments socials) en la lluita per la defensa dels drets i contra les discriminacions envers el VIH.

Perquè hi tenim DRET,
Volem Compromís, Volem PACTE

Comitè 1r de Desembre – Plataforma Unitària d’ONG-SIDA de Catalunya

1 de maig de 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *