Resolució sobre VIH/sida aprovada al Parlament per iniciativa del C1D

Resolució presentada per CiU, ERC, PSC, PPC, ICV-EUiA, C’s, CUP i diputada no adscrita

La proposta de resolució va ser presentada el dia 17 de 06 de 2015 a la 56 sessió plenària del Parlament de Catalunya, pot llegir-se aquí i va ser aprovada amb 131 vots a favor (CiU, ERC, PSC, PPC, ICV-EUiA, C’s, CUP i diputada no adscrita) i 1 en contra (diputat de CiU).

Exposició de motius

Fa més d’un any la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya va aprovar, per unanimitat, l’Acord Nacional per millorar l’abordatge del VIH/Sida, fruit de l’esforç de la ciutadania i de les entitats. El Comitè 1r de Desembre, Plataforma Unitària d’ONG-Sida de Catalunya, van impulsar aquest diàleg al voltant de les polítiques relacionades amb la pandèmia i van reclamar al Parlament que es posicionés sobre la problemàtica i els desafiaments que aquesta presenta pels propers anys; i, al mateix temps, que vetllés per la sostenibilitat de les polítiques de prevenció i atenció del VIH i contra l’estigma relacionat, aconseguint un compromís explícit, real i desvinculat de vaivens de caire polític o econòmic.

En aquests moments, però, molts punts de l’Acord Nacional resten per desenvolupa i cal donar un impuls decidit al Pla d’acció enfront del VIH/sida. De l’altra, tampoc existeix un desenvolupament de la Cartera de Serveis on es contemplin diferents fórmules de col·laboració i es tingui en compte la trajectòria de les entitats sense ànim de lucre que han treballat en el camp de la prevenció i atenció del VIH a Catalunya durant els darrers 30 anys. Tampoc s’ha desenvolu-pat el Pla de Treball i estudi del VIH i les ITS dins la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya. El Departament de Benestar Social i Família tampoc no ha establert un pla de treball per poder desenvolupar el Pacte social contra la discriminació de les persones que viuen amb VIH. Per altra banda, les entitats es-pecialitzades segueixen amb deutes i endarreriments de pagaments dels Departaments de Justícia, Benestar Social i família, la qual cosa posa en perill el futur de moltes d’aquestes.

Proposta de resolució

Per tots aquests motius, el Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:

1. Liderar i acompanyar el Pacte social contra la discriminació de les persones que viuen amb VIH on l’objectiu general d’aquest sigui eliminar l’estigma i la discriminació associada al VIH i a la sida a Catalunya. I, per tant, convocar la primera reunió el tercer trimestre d’enguany.

2. Preveure els mitjans necessaris per a la posada en funcionament del Pla d’acció enfront del VIH/sida, amb l’objectiu que aquest comenci a desplegar-se abans de finals d’octubre del 2015, en base als criteris de l’Acord Nacional.

3. Fer efectius el pagament dels deutes i endarreriments de les subvencions pendents a les entitats del VIH/sida a Catalunya en un període de tres mesos, d’acord amb les disponibilitats de tresoreria.

4. Impulsar fórmules reals de col·laboració i finançament estables per a les entitats que treballen en el camp de la prevenció i atenció del VIH/sida a Catalu-nya, tenint en compte la demostrada expertesa de les mateixes.

5. Facilitar la col·laboració entre els professionals de la salut pública, els clínics i les ONGs del sector per tal d’implementar mesures de prevenció i control del VIH i les ITS específiques i efectives, i implementar i/o enfortir estratègies intersectorials d’educació integral en sexualitat i promoció de la salut sexual, que incloguin la prevenció del VIH i ITS des d’una perspectiva de drets i que s’incorporin a l’escola, a l’àmbit del lleure, a la comunitat, als mitjans de comunicació i a tots aquells entorns on es produeixin processos de socialització.

6. Impulsar la col·laboració entre els Departaments d’Ensenyament i el de Salut per tal d’aplicar l’eix de la prevenció a través de l’educació, on s’inclogui formació i promoció de la salut sexual des de la primera infància fins al final de l’etapa educativa.

7. Seguir garantint l’accés a l’assistència sanitària de cobertura pública a aquelles persones que per la seva situació de vulnerabilitat ho requereixin, amb l’objectiu de reduir tant la possibilitat d’emmalaltir com la d’infectar-se del VIH.

8. Seguir garantint l’accés universal als tractaments antiretrovirals i a les teràpies contra les hepatitis víriques d’acord a les guies de pràctica clínica, tant de les persones mono infectades com de les persones coinfectades pel VIH.

9. Garantir la sostenibilitat dels sistemes d’informació de vigilància epidemiològica del VIH/ITS, en particular de la cohort PISCIS i la cohort ITACA, com a eines imprescindibles per generar informació sobre la qualitat dels programes de detecció del VIH i de l’atenció sanitària que reben les persones que viuen amb VIH a Catalunya.

10. Garantir que l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament doni suport a projectes dins l’àmbit del dret a la salut i els drets sexuals i reproductius per donar resposta al VIH/Sida a nivell internacional.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *