Punts de l’Acord Nacional VIH: PLA D’ACCIÓ ENFRONT DEL VIH/SIDA

Cada dia d’aquesta setmana parlarem d’un dels punts de l’Acord Nacional VIH: Avui PLA D’ACCIÓ ENFRONT DEL VIH/SIDA

Amb motiu del primer aniversari de l’Acord Nacional per a fer front a l’epidèmia del VIH a Catalunya i contra l’estigma relacionat, el Comitè 1r de Desembre i les seves entitats membres demanen més compromís i accions que garanteixin el seu compliment per part de totes les institucions implicades.

Un altre punt clau de l’Acord Nacional és assegurar que el nou Pla d’acció enfront del VIH/sida tingui un caràcter ampli, sostenible, avaluable, basat en l’evidència científica i adequat a la situació epidemiològica del VIH a Catalunya, que estigui fona­mentat en els drets humans i que requereixi un com­promís de compliment de tots el agents implicats. Aquest Pla hauria de tenir com a base la reducció de les desigualtats en salut, detallant accions dirigides a la reducció de les noves infeccions en persones que es­tan en major vulnerabilitat d’infectar-se de VIH i al­tres ITS, a la vegada que fer un abordatge integral de la situació de les persones que viuen amb VIH i el seu entorn, oferint accions que no tant sols redueixin l’es­tigma de les persones sinó que mantingui la qualitat de vida d’aquestes. Aquest nou Pla ha de ser avaluable anualment.

El 2014 ha estat el primer any que no hi ha hagut un Pla d’acció enfront del VIH/sida:  malgrat que hi ha un calendari de presentació, a data d’avui no hi ha una previsió real per poder-ho materialitzar i poder complir terminis. El País no pot viure de promeses ni de bones intencions; ens calen fets: ARA o MAI.  #AcordVIHAraoMai #1anyAcordVIH

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *