Resolució sobre les Hepatitis Víriques

TEXT DEFINITIU PR 250-01176/10 SOBRE HEPATITIS VÍRIQUES

0. Insta al Govern de la Generalitat perquè insti al Govern de l’Estat a la creació d’un Pla estratègic estatal per a l’abordatge de les hepatitis víriques. Aquest Pla haurà de preveure el finançament adequat per cobrir les necessitats sanitàries dels ciutadans.

1. Elaborar, en un termini de 3 mesos, un Pla Integral sobre les hepatitis víriques d’acord amb les directrius del Pla Estratègic estatal. Aquest pla integral tindrà en compte els aspectes següents:

  • a) Participació de tots els agents implicats en l’elaboració i seguiment del Pla.
  • b) Establiment d’objectius, plans d’acció i indicadors d’avaluació en tots els àmbits que afecten la malaltia.
  • c) Establiment de sinergies amb altres programes relacionats amb les hepatitis víriques.
  • d) Assignació d’un pressupost específic que en garanteixi l’aplicació amb equitat social i territorial a tot Catalunya.
  • e) Elaboració d’una Guia clínica per als professionals de tots els nivells assistencials i una Guia per a les persones afectades i els seus familiars i entorns laborals i socials.

2. Garantir la distribució i exposició a tots els centres sanitaris del material d’informació i formació ja existent per a la prevenció de l’Hepatitis C. Aquest material serà prèviament valorat pel Pla integral sobre les hepatitis víriques.

3. Reforçar les actuacions que desenvolupa el CatSalut, per garantir l’ús compassiu dels nous fàrmacs antivirals contra el VHC i per accelerar la decisió d’autorització d’inclusió en el finançament del SNS per part del Ministeri de Sanitat, amb l’objectiu de garantir l’accés a tots els pacients que requereixin aquest tractament. Per a això, es consensuarà un protocol, dins el Programa d’Harmonització Farmacoterapèutica (PHF) de medicació de dispensació hospitalària ambulatòria, per a l’accés als tractaments dels pacients que compleixin els criteris clínics per accedir-hi. Entre les actuacions a dur a terme es poden destacar les següents:

  • a) Instar a la industria farmacèutica a mantenir i ampliar els diferents programes i assajos clínics existents per tal de garantir l’accés al tractament mentre els antivirals no disposin de l’autorització de preu i finançament pel SNS.
  • b) Preveure mecanismes pressupostaris i acords de risc compartit amb la indústria farmacèutica per a fer front al cost d’aquests nous fàrmacs,
  • c) Cercar fórmules conjuntes amb les altres CCAA i amb el Ministeri de Sanitat, en el marc del Consell Interterritorial de Salut, per a donar resposta a aquest problema (l’accés als nous fàrmacs) i per a qualsevol malaltia greu que requereixi fàrmacs de medicació hospitalària de dispensació ambulatòria.
  • d) Promoure la participació de les autoritats reguladores catalanes (i de les altres CCAA) en les negociacions de la fixació del preu del medicaments que el Ministeri de Sanitat duu a terme amb els laboratoris farmacèutics, així com la participació real i efectiva de les organitzacions de pacients en el procés d’avaluació dels medicaments.
  • e) Revisar de la fórmula de pagament per part del CatSalut de tota la medicació hospitalària de dispensació ambulatòria, inclosa la medicació antiviral per l’hepatitis C.

4. Integrar en el PHF-MHDA experts en hepatologia per a elaborar la proposta de protocol d’accés als tractaments sens perjudici que això suposi un endarreriment en l’accés als tractaments.

5. Reforçar els sistemes de vigilància epidemiològica existents, a través de les malalties de declaració obligatòria (MDO) i del Sistema de Notificació Microbiològica de Catalunya, incorporant elements de monitoratge de paràmetres de morbiditat i el monitoratge de conductes relacionades amb l’adquisició del VHC.

6. Encarregar a l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya un estudi de cost-benefici de les diferents indicacions farmacològiques de l’hepatitis C a 10 anys vista, concretant els estalvis procedents de la disminució dels nous infectats i del cost de les complicacions derivades de
l’hepatitis C, hepatitis crònica, cirrosi, o càncer hepàtic, inclòs el transplantament hepàtic.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *