El Comitè 1r de Desembre davant l’anunci del Departament de Salut d’implementar un programa de PrEP a Catalunya

La Plataforma Unitària d’ONG-Sida de Catalunya celebra que després d’anys de reivindicar-lo s’autoritzi i es faci efectiu la implementació d’un programa de profilaxis preexposició (PrEP), però mostra el seu desacord amb el procés d’implementació que s’està duent a terme per part del Departament de Salut

El Comitè 1r de Desembre (Plataforma Unitària d’ONG-Sida de Catalunya) celebra que després de molts anys reivindicant-ne la seva implementació i finançament públic, la profilaxi preexposició (PrEP) comenci a prescriure’s i dispensar-se a càrrec del sistema públic català de salut, tal i com van anunciar aquest passat divendres els seus màxims responsables. Tanmateix volem mostrar el nostre desacord amb el procés d’implementació que s’està duent a terme des del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya sense comptar amb una estratègia compartida i consensuada prèviament amb les entitats comunitàries que treballen en l’àmbit del VIH a Catalunya.

Considerem un greu error per part de l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) l’anunci d’aquesta important notícia als mitjans de comunicació abans de coordinar amb les entitats comunitàries del VIH de Catalunya i amb la resta d’actors implicats una estratègia consensuada i compartida i ni tan sols informa-les prèviament sobre el procés d’implementació de la PrEP que tenen previst a Catalunya. Des del Comitè 1r de Desembre creiem que abans d’aquest anunci era imprescindible la realització d’una reunió conjunta amb totes les parts implicades en aquest procés (Hospitals públics, CEEISCAT, entitats comunitàries i administració) per tal de treballar en una estratègia compartida, consensuada i coordinada tan pel què fa als circuits a seguir per part de les persones que vulguin accedir a la PrEP i els criteris de derivació de les entitats a les unitats hospitalàries o als altres centres on es faran els programes de PrEP com pel què respecta als criteris de finançament d’aquest tractament, que des del C1D considerem molt restrictius.

Des del C1D i les entitats comunitàries que el conformen creiem que els criteris d’indicació i finançament per a la PrEP són molt restrictius i deixen fora a persones que per la seva situació poden tenir un risc individual elevat de contraure el VIH. Considerem, per tant, imprescindible l’ampliació de la indicació de la PrEP a altres situacions d’evident vulnerabilitat. En definitiva, exigim que es posin en marxa tots els programes de la PrEP a nivell català i que es treballi de forma coordinada amb les entitats comunitàries per a ampliar la seva indicació i no deixar enrere a cap persona que pugui estar en una situació de risc i, que si ho desitja, pugui beneficiar-se també de la PrEP.

Finalment, en aquest sentit, considerem també imprescindible que la implementació de la PrEP contempli l’abast del tractament arreu del territori i que totes les persones candidates hi tinguin una fàcil accessibilitat independentment de la zona on visquin, especialment aquelles que viuen en pobles i comarques més allunyades dels grans nuclis de població. La implantació territorial de les entitats comunitàries i la coordinació entre el Departament de Salut i aquestes entitats també ha de servir per a millorar aquest accés al tractament. Que es garanteixin des de l’administració uns canals d’informació eficaços per a arribar a totes les persones que es poden beneficiar d’aquest tractament també serà clau per l’èxit d’aquest procés, garantint el coneixement de la PrEP a tota la població que la necessiti.

Com a Comitè 1r de Desembre seguirem reivindicant, doncs, que les polítiques públic-comunitàries en l’àmbit de la Salut no es quedin en una mera declaració d’intencions per part de les administracions públiques, sinó que siguin una realitat tangible a partir del reconeixement de les entitats com a interlocutores polítiques de primer ordre i no de meres prestadores de serveis. 

El Comitè 1r de Desembre (Plataforma Unitària d’ONG-Sida de Catalunya) celebra que després de molts anys reivindicant-ne la seva implementació i finançament públic, la profilaxi preexposició (PrEP) comenci a prescriure’s i dispensar-se a càrrec del sistema públic català de salut, tal i com van anunciar aquest passat divendres els seus màxims responsables. Tanmateix volem mostrar el nostre desacord amb el procés d’implementació que s’està duent a terme des del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya sense comptar amb una estratègia compartida i consensuada prèviament amb les entitats comunitàries que treballen en l’àmbit del VIH a Catalunya.

Considerem un greu error per part de l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) l’anunci d’aquesta important notícia als mitjans de comunicació abans de coordinar amb les entitats comunitàries del VIH de Catalunya i amb la resta d’actors implicats una estratègia consensuada i compartida i ni tan sols informa-les prèviament sobre el procés d’implementació de la PrEP que tenen previst a Catalunya. Des del Comitè 1r de Desembre creiem que abans d’aquest anunci era imprescindible la realització d’una reunió conjunta amb totes les parts implicades en aquest procés (Hospitals públics, CEEISCAT, entitats comunitàries i administració) per tal de treballar en una estratègia compartida, consensuada i coordinada tan pel què fa als circuits a seguir per part de les persones que vulguin accedir a la PrEP i els criteris de derivació de les entitats a les unitats hospitalàries o als altres centres on es faran els programes de PrEP com pel què respecta als criteris de finançament d’aquest tractament, que des del C1D considerem molt restrictius.

Des del C1D i les entitats comunitàries que el conformen creiem que els criteris d’indicació i finançament per a la PrEP són molt restrictius i deixen fora a persones que per la seva situació poden tenir un risc individual elevat de contraure el VIH. Considerem, per tant, imprescindible l’ampliació de la indicació de la PrEP a altres situacions d’evident vulnerabilitat. En definitiva, exigim que es posin en marxa tots els programes de la PrEP a nivell català i que es treballi de forma coordinada amb les entitats comunitàries per a ampliar la seva indicació i no deixar enrere a cap persona que pugui estar en una situació de risc i, que si ho desitja, pugui beneficiar-se també de la PrEP.

Finalment, en aquest sentit, considerem també imprescindible que la implementació de la PrEP contempli l’abast del tractament arreu del territori i que totes les persones candidates hi tinguin una fàcil accessibilitat independentment de la zona on visquin, especialment aquelles que viuen en pobles i comarques més allunyades dels grans nuclis de població. La implantació territorial de les entitats comunitàries i la coordinació entre el Departament de Salut i aquestes entitats també ha de servir per a millorar aquest accés al tractament. Que es garanteixin des de l’administració uns canals d’informació eficaços per a arribar a totes les persones que es poden beneficiar d’aquest tractament també serà clau per l’èxit d’aquest procés, garantint el coneixement de la PrEP a tota la població que la necessiti.

Com a Comitè 1r de Desembre seguirem reivindicant, doncs, que les polítiques públic-comunitàries en l’àmbit de la Salut no es quedin en una mera declaració d’intencions per part de les administracions públiques, sinó que siguin una realitat tangible a partir del reconeixement de les entitats com a interlocutores polítiques de primer ordre i no de meres prestadores de serveis. 

Comitè 1r de Desembre – Plataforma Unitària d’ONG-Sida de Catalunya

____________________________

(Versión castellano)

12 de novembre de 2019

El Comitè 1r de Desembre ante el anuncio del Departamento de Salud de implementar un programa de PREP en Cataluña

La Plataforma Unitària de ONG-Sida de Catalunya celebra que después de años de reivindicarlo autorice y se haga efectivo la implementación de un programa de profilaxis pre-exposición (PREP), pero muestra su desacuerdo con el proceso de implementación que se está llevando a cabo por parte del Departamento de Salud

El Comité 1r de Desembre (Plataforma Unitària de ONG-Sida de Catalunya) celebra que después de muchos años reivindicando su implementación y financiación pública, la profilaxis pre-exposición (PREP) comience a prescribirse y dispensarse a cargo del sistema público catalán de salud, tal y como anunciaron este pasado viernes sus máximos responsables. Sin embargo queremos mostrar nuestro desacuerdo con el proceso de implementación que se está llevando a cabo desde el Departamento de Salud de la Generalitat de Catalunya sin contar con una estrategia compartida y consensuada previamente con las entidades comunitarias que trabajan en el ámbito del VIH en Cataluña.

Consideramos un grave error por parte de la Agencia de Salud Pública de Catalunya (ASPCAT) el anuncio de esta importante noticia en los medios de comunicación antes de coordinar con las entidades comunitarias del VIH de Cataluña y con el resto de actores implicados una estrategia consensuada y compartida y ni siquiera informa previamente sobre el proceso de implementación de la cercana que tienen previsto en Cataluña. Desde el Comité 1r de Desembre creemos que antes de este anuncio era imprescindible la realización de una reunión conjunta con todas las partes implicadas en este proceso (Hospitales públicos, CEEISCAT, entidades comunitarias y administración) para trabajar en una estrategia compartida, consensuada y coordinada tan en cuanto a los circuitos a seguir por parte de las personas que quieran acceder a la próxima y los criterios de derivación de las entidades a las unidades hospitalarias o los otros centros donde se realizarán los programas de preparan como en lo respecta a los criterios de financiación de este tratamiento, que desde el C1D consideramos muy restrictivos.

Desde el C1D y las entidades comunitarias que lo conforman creemos que los criterios de indicación y financiación para la próxima son muy restrictivos y dejan fuera a personas que por su situación pueden tener un riesgo individual elevado de contraer el VIH. Consideramos, por tanto, imprescindible la ampliación de la indicación de la cercana a otras situaciones de evidente vulnerabilidad. En definitiva, exigimos que se pongan en marcha todos los programas de la cercana a nivel catalán y que se trabaje de forma coordinada con las entidades comunitarias para ampliar su indicación y no dejar atrás a ninguna persona que pueda estar en una situación de riesgo y, que si lo desea, pueda beneficiarse también de la próxima.

Finalmente, en este sentido, consideramos también imprescindible que la implementación de la próxima contemple el alcance del tratamiento en todo el territorio y que todos los candidatos tengan una fácil accesibilidad independientemente de la zona donde vivan, especialmente aquellas que viven en pueblos y comarcas más alejadas de los grandes núcleos de población. La implantación territorial de las entidades comunitarias y la coordinación entre el Departamento de Salud y estas entidades también debe servir para mejorar este acceso al tratamiento. Que se garanticen desde la administración unos canales de información eficaces para llegar a todas las personas que se pueden beneficiar de este tratamiento también será clave para el éxito de este proceso, garantizando el conocimiento de la cercana a toda la población que la necesite.

Como Comitè 1r de Desembre seguiremos reivindicando, pues, que las políticas público-comunitarias en el ámbito de la Salud no se queden en una mera declaración de intenciones por parte de las administraciones públicas, sino que sean una realidad tangible a partir del reconocimiento de las entidades como interlocutoras políticas de primer orden y no de meras prestadoras de servicios.

Comitè 1r de Desembre – Plataforma Unitària de ONG-Sida de Catalunya

12 de noviembre de 2019